1

2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

Редовен административен надзор Auto Focus (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 16.03.2015