2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување МРТ 1, МРТ 2 и МРА 1 – (член 76-а ставови 5, 7 и 9 од Изборниот законик) – 16.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување  МРТ 2 – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б; член 76-а ставови 2,3,4 и 11 од Изборниот законик) – 16.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување  МРТ 2 – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б; член 76-а, ставови 2,3,4 и 11 од Изборниот законик) – 06.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување   МРТ 2 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување  МРТ 2 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување  МРТ 2 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување  МРТ 2 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување  МРТ 2 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016г.

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ; употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен надзор врз работата на МТВ 2  – (член 64, член 90 и член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

  • Решение за преземање мерка опомена  МРТ 2 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 22.02.2016

– Редовен програмски надзор врз МРТ 2  – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 20.10.2016

– Контролен надзор врз  МРТ 2 – (члн 92 ставовови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 10.06.2016

Емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор МРТ 2 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен програмски надзор врз МРТ 2 – (член 14 од ЗМ) – 06.05.2016

– Редовен административен надзор врз  МРТ 2  – (член 12 од ЗМ; член 51 став 1 и член 97 од ЗМ) – 17.02.2016

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 2 – (член 12 од Законот за медиуми) – 22.02.2016

Заштита на малолетни лица; емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Редовен надзор врз МРТ 2 – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 100, 103, 52, 93 и 94 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

 Accessibility

Accessibility