2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Надзори над изборното медиумско претставување:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување –ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 11.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1 став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 02.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје –  (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 28.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје –  (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје –  (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016г.

– Надзор над изборното медиумско преставување – ТВ Алсат-М ДОО Скопје–  (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016г.

Употреба на јазик; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор  ТВ Алсат–М ДОО Скопје – (член 92 став 8; член 92 став 9 од ЗААВМУ) – 21.12.2016

– Извештај од редовен програмски надзор  ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 64; член 90: член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат – М ДОО Скопје – (член 92 став 8; член 92 став 9 став 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 92 став 8;  член 92 став 9 став 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ АЛСАТ-М ДОО Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 14; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 11.03.2016

  • Изречена мерка опомена против ТВ Алсат-М ДОО Скопје – (прекршок на член 14 од Законот за медиуми) – 17.03.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Алсат–М ДОО Скопје – (член 14 од ЗМ) – 09.06.2016

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање

– Извештај од редовен надзор врз работата на TВ Алсат-М ДОО Скопје – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101 и 103; член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – 16.03.2016Accessibility

Accessibility