2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 8 и член 92 став 9 од ЗААВМУ) – 21.12.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 8 и член 92 став 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје –  (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Начела за вршење на дејноста

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје претставка на СДСМ – (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје претставка на СДСМ – (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопjе – ( член 64, член 90, члне 52 ставовои 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопje – ( член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 103, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.03.2016

Импресум; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 11.03.2016

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 и член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 11.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75-в од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик)

– Извештај од прекршок на Изборниот законик – ТВ Алфа ДООЕЛ СКопје – прекршок на член 75-б од Изборниот законик

 Accessibility

Accessibility