2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Пласирање на производи

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје –  (член 55 став 6 и 7 од ЗААВМУ) – 06.05.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ) – 16.03.2016

Начела за вршење на дејноста

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје по претставка на СДСМ – (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 8 и член 92 став 9 од ЗААВМУ) – 21.12.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 8 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Импресум; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 14, член 51 и член 97 од ЗААВМУ) – 11.09.2016

Посебни забрани

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Kанал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 48 од ЗААВМУ) – 08.03.2016

Извештаи над изборното медиумско претставување

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

–  Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал  5 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

–  Извештај над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5  ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

 

 Accessibility

Accessibility