2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 8 и член 92 став 9 од ЗААВМУ) – 21.12.2016

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 10.06.2016

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

Начела за вршење на дејноста, посебни забрани за поттикнување или ширење дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, пол, религија или националност

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 48 од ЗААВМУ) – 30.12.2016

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, реализиран по претставка на СДСМ – (член 61 од ЗААВМУ) – 28.09.2016

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, реализиран по претставка на СДСМ (член 61 од ЗААВМУ) – 28.09.2016

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје, реализиран по претставки на СДСМ – (член 61 од ЗААВМУ) – 04.05.2016

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

-Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.216

-Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

-Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 48, член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 61 став 1 алинеи 1, 2, 3, 5 и 9 од ЗААВМУ) – 15.02.2016

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникаци; заштита на малолетни лица 

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 08.06.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.03.2016

Начела за вршење на дејноста; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје (член 61, член 90 и член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 17.03.2016

Импресум; информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 14, член 51 и член 97 од ЗААВМУ) – 11.03.2016

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 и член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 и член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје –  (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје –  (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

– Извештај од констатиран прекршок на Изборниот законик врз ТВ Сител ДООЕЛ Скопје – (прекршок на член 75-б од Изборниот законик) – 10.05.2016Accessibility

Accessibility