2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 28.07.2016

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ; заштита на малолетни лица

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Арт Артан ДОО Тетово – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

– Извештај врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (прекршување на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 04.04.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

Jавност во работата на издавачите на медиуми; информации достапни до корисниците; импресум

– Извештај од редовен административен надзор на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 15 став 3 ода ЗМ) – 21.07.12016

– Извештај од контролен административен надзор врз ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 15 став 3 од ЗМ) – 08.08.2016

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 15 став 5 од ЗМ) – 15.07.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.06.2016

– Извештај од административен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 15, став 5 од ЗМ) – 12.04.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 14, член 51 став 1, член 97 и член 51 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 76 став 2 од Изборниот законик) – 07.12.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1 и став 2 од Изборниот законик) – 06.12.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1, член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан  ДОО Тетово – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ АРТ Артан ДОО Тетово – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2017

 Accessibility

Accessibility