2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Употреба на јазикот во програмата; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје  – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 06.05.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 52 од ЗААВМУ) – 08.06.2016

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје –  (14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ) – 09.06.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.06.2016

 

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 11.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 10.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 02.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје –  (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

 Accessibility

Accessibility