2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контолен програмски надзор врз работата на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај врз работата на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 и член 92 ставпви 1 и 14 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.03.2016

Импресум; информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 14 и член 51 став 1 од ЗАВМУ) – 29.03.2016

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75-б став 3 од Изборниот законик) – 11.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 77 став 2 од Изборниот законик) – 08.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б о став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје -(член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

 Accessibility

Accessibility