2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 76-б став 3 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје -(член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Иборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над зиборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – 17.09.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

Начела

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје , по претставка на СДСМ (член 61 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Изречени мерки:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Изречена мерка-опомена против ТВ Нова ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 07.10.2016Accessibility

Accessibility