2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Надзори над изборното медиумското претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје (член 15 став 5 од ЗМ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од ЗМ) – 12.04.2106

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје –  (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз работата на Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 10.06.2016

Импресум

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ) – 06.05.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Заштита на изворот на информации 

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Kористење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 и член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 17.02.2016Accessibility

Accessibility