2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Надзори над изборното медиумско претставување:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1 и став 2;  член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1 и став 2;  член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип –  (член 75-ѓ став 2 од Изборниот законик) – 25.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 24.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – TВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

 Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 10.06.2016

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Емитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на  ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 од и  94 ЗААВМУ) – 17.02.2016

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

 Accessibility

Accessibility