2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 13.02.2016

Начела

– Извештај од вонреден надзор врз работата на  ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 61 став 1 од ЗААВМУ) – 13.02.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3  ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2016

Заштита на малолетни лица

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2016

– Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 01.03.2016

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

Изречени мерки:

Заштита на малолетни лица

– Изречена мерка против ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 04.03.2016

Употреба на јазик

– Изречена мерка против Сител 3 ДООEЛ Скопје (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 15.02.2016Accessibility

Accessibility