2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 11.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 10.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016

Јавност во работата на издавачите на медиуми 

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од административен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 12.04.2016

  • Решение за преземање мерка опомена ротив ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.04.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 64 став 3, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

Заштита на малолетни лица

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 18.02.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 31.03.2016

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор на ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.02.2016Accessibility

Accessibility