2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен административен надзор врз ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 15.07.2016

– Извештај за редовен административен надзор врз ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.04.2016

Изречена мерка:

Информации достапни до корисниците

– Изречена мерка опомена против ТВ Студио Тера ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.04.2016Accessibility

Accessibility