2016 година

Извештаии од спроеведни надзори:

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.02.2016

Информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен административен надзор на Регионална ТВ О2 ДООЕЛ Скопје (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 08.08.2016

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

–  Извештај од редовен програмски надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на РЕГИОНАЛНА ТВ О2 ДООЕЛ Скопје – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка – опомена против ТВ РЕГИОНАЛНА О2 ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.06.2016



Accessibility

Accessibility