2016 година

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – 19.12.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТРД Радио Роса–АБ ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работат на ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)Accessibility

Accessibility