2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор – Прв програмски сервис (МРА 1)  – (член 64 и член 90 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 12.12.2016
        – Решение за преземање мерка – опомена против Македонска радиотелевизија Скопје, Македонско радио (МРА 1) – член 14 од Законот за медиуми

Импресум

– Извештај од редовен административен надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) –  (член 14 од Законот за медиуми) – 12.12.2016

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 76-a ставови 5,7 и 9 од Изборниот Законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1 и 2 од Изборниот Законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 76-а ставови 2,3,4 и 11 од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување –  Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик) – 17.09.2016Accessibility

Accessibility