2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум

– Извештај од редовен административен надзор – Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 14 од Законот за медиуми) – 12.12.2016

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен програмски надзор – Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 53, 54, 98, 99, 101 и 103 од ЗААВМУ) – 12.12.2016

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Извештај од редовен програмски надзор Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 12.12.2016

 Accessibility

Accessibility