2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 64 и член 90 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.12.2016

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 14 од Законот за медиуми и член 51 став 1 и член 97 од Законот за аудио  и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.12.2016

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 52  и член 93 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75-а став 1 од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 ставови 1 и 2 од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016
– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016
– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016
– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016
– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016
– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016
– Надзор над изборното медиумско претставување – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.09.2016


Accessibility

Accessibility