2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Рос Метрополис ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Рос Метрополис ДОО Скопје –  (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Извештај од редовен програмски надзор вртз работата на Радио Рос Метрополис – (не се констатирани прекршувања) – 11.11.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Радио Рос Метрополис – (не се констатирани прекршувања) – 11.11.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис – (член 14 од Законот за медиуми) – 11.11.2016

  • Решение за преземање мерка опомена противРадио Рос Метрополис – (член 14 од Законот за Медиуми) – 16.11.2016

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Рос Метрополис – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.11.2016

  • Решение за преземање мерка опомена противРадио Рос Метрополис – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.11.2016


Accessibility

Accessibility