2016 година

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Изречена мерка опомена против – ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.10.2016

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 14 од Законот за медиуми) – 04.10.2016

– Извештај од контролен програмски надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Решение за преземање мерка-опомена против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Изречена мерка опомена против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје   – (член 14 од Законот за медиуми)

– Изречена мерка опомена против  ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – ( 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен програмски надор врз работата на  ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 14 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор рз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудивизуелни медиумски услуги)


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (во целост постапил по решението)

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението односно ја отстранил извршената повреда на член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената поцреда на член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

–  Извештај од вонреден надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје– (член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (во целост постапил по решението односно ја отстрани повредата од членот 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility