2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Заштита на малолетните лица, Употреба на јазик, Реемитување на програмски сервиси, Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.09.2016 

Реемитување на програмски сервиси

 – Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 18.01.2016Accessibility

Accessibility