2016 година

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Ват ДОО Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2 од Изборниот законик)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Ват ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)Accessibility

Accessibility