2016 година

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на РA ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на РА ЗОНА М-1 ДООЕЛ Скопје – (во целост постапил по решението)Accessibility

Accessibility