1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Надзор над изборно медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ Скопје  (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај (член 75 став ѓ од Изборниот законик) – 10.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај  (член 75 став ѓ од Изборниот законик) – 08.12.2016

Обезбедување изворо создадена програма, Заштита на малолетна публика, Правила за аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (член 92 сатвови 1 и 14 од Законот за аудио иаудиовизуелни медиусмки услуги) – 15.06.2016

  • Решение за преземање мерка – опомена  ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.06.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на  ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (член 50 став 3, членови 53, 54,55,98,99,100,101 и член 52 од ЗААВМУ) – 15.06.2016

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ ЕДО ДООЕЛ Сарај – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.06.2016