1

2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси 

-Вонреден програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од ЗААВМУ) – 26.05.2016