2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.02.2016Accessibility

Accessibility