1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 19.12.2016