1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик

– Kонтролен програмски надзор (член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 26.02.2016

Вонреден програмски надзор (член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 22.01.2016

Изречена мерка:

Употреба на јазик

– Член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 25.01.2016