2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и  член 1413) – 03.11.2016 Accessibility

Accessibility