1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Обврски за заштита на малолетните лица

– Контролен програмски надзор – Тотал ТВ (член 64 сав 2 од ЗААВМУ) – 26.02.2016

– Вонреден програмски надзор – Тотал ТВ (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 22.01.2016

  • Решение за мерка опомена Тотал ТВ (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 25.01.2016