1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Телеком АД Скопје (член 49; член 50 и член 60 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.09.2016

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Телеком АД Скопје (член 49; член 50 и член 60 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.04.2016