2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

 – Контролен програмски надзор – член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.12.2016 

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор – дигитален пакет (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 14.10.2016 Accessibility

Accessibility