1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.09.2016 – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.09.2016 – аналоген пакет

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

 – Вонреден програмски надзор – (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 04.08.2016