2016 година

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на ТВ ДИБРА ДООЕЛ Дебар (постапил по решението)

– Изречена мерка опомена против ТВ Дибра ДООЕЛ Дебар – член 15 став 5 од Законот за медиуми

– Извештај од спроведен редовен административен надзор врз работата на ТРД ТВ Дибра ДООЕЛ Дебар  – прекршување на член 15 став 5 од Законот за медиумиAccessibility

Accessibility