1

2016 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Импресум

Редовен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2016

Контролен административен надзор Битолски весник (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.03.2016

Заштита на изворот на информации

Редовен административен надзор Битолски весник (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 11.02.2016