1

2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Редовен административен надзор Заман (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2016