2016 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Надзори над изборното медиумско претставување:

– Надзор над изборното медиумско претставување – Програмски сервиси (МРТ 1, МРТ 2 и МРА 1) – (член 76-а ставови 5, 7 и 9 од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б и член 76-а ставови 2,3,4 и 11 од Изборниот законик) -16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 76-б став 3 од Изборниот зкаоник) – 12.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 76-б став 3 од Изборниот законик) – 11.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1 и став 2;  член 75-а став 1 точка б и став 2, член 75-б и член 76-а, ставови 2,3,4 и 11 од ИЗ) – 16.12.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 –  (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – ( член 75 став 1, член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1; член 75-б од ИЗброниот законик) – 07.10.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75 став 1; член 75-б од Изброниот законик) – 17.09.2016г.

– Надзор над изборното медиумско претставување – МРТ 1 – (член 75-д став 4 од Изборниот законик) – 07.09.2016г.

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ – 15.07.2016)

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Контролен програмски надзор – МРТ 1 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 04.10.2016

– Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

  • Решение за преземање мерка опомена – МРТ 1 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 22.02.2016

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Контролен програмски надзор  -МРТ 1 – (член 55 став 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 06.05.2016

– Редовен програмски надзор –МРТ 1 – (член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

  • Решение за преземање мерка опомена – МРТ 1 – (член 55 став 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 23.02.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 91 став 5 од ЗААВМУ) – 15.05.2016

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузе

– Редовен административен надзор – МРТ 1 – (член 12 од ЗМ; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

 

 Accessibility

Accessibility