1

2016 година

– Одржување на дополнителниот модул на постојното апликативно решение “Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи”

–  Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

– Агенција за привремени вработувања, за период од 2 (две) години

– Транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс