Агенцијата изрече мерка – опомена на ТВ Шутел и ТВ Нова

Скопје, 07.10.2016- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен програмски надзор врз работата на ТВ Нова ДООЕЛ Скопје и вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје утврди непочитување на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиусмки усулуги.

За констатираните прекршувања, Агенцијата на овие радиодифузери им издаде Решение за преземање мерка-опомена и им наложи во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, да го усогласат своето работење согласно законските одредби.

Изречените мерки може да ги преземете на следниве линкови:

ТВ Нова – член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

ТВ Шутел – член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиAccessibility

Accessibility