Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj TV Shutel dhe TV Nova

Shkup, 07.10.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audovizuele gjatë kontrollit të rregullt programor të punës së TV Nova SHPKNJP Shkup dhe mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore të punës së TV Shutel SHPKNJP Shkup konstatoi shkelje të dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Për shkeljet e konstatuara, Agjencia solli vendim që këtyre radiodifuzerëve t’u shqiptohet masa e vërejtjes dhe i obligoi që në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të vendimit, të harmonizojnë punën e tyre sipas dispozitave ligjore.

Masat e shqiptuara mund të merren në këto linke:

TV Nova – neni 92 paragrafët 4 dhe 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

TV Shutel – neni 92 paragrafi 1 Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizueleAccessibility

Accessibility