Предлози од Привремената комисија за ТВ Шења и ТВ Едо

Скопје, 09.12.2016г. – Врз основа на писмените извештаи од извршениот мониторинг на изборното медиумско претставување на ТВ Едо ДООЕЛ с.Љубин, Сарај и ТВ Шења ДООЕЛ Скопје и констатирано непочитување на член 75-ѓ став 1, односно член 77 став 2 од Изборниот законик, Привремената комисија за следење на медиумското претставување до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави Предлози за постапување.
Привремената комисија и за двата радиодифузера достави Предлози за поведување прекршочна постапка во која судот ќе изрече прекршочна санкција – опомена.
Предлозите од Привремената комисија се достапни на линковите во прилог:
Предлог за изрекување мерка – ТВ Едо ДООЕЛ с.Љубин, Сарај
Предлог за изрекување мерка – ТВ Шења ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility