Одлука за престанок на мандатот на Привремената комисија за следење на медиумското претставување

Скопје, 28.12.2016г. – Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на Изборниот законик и Заклучокот на Државната изборна комисија за објавување на конечни резултати и распределба на мандати за избор на пратеници во Собранието на РМ,а во врска со Одлуката за именување членови на Привремената комисија за следење на медиумското претставување, денес донесе Одлука за престанок на мандатот на членовите на Привремената комисија.
Одлуката за престанок на мандатот на членовите на Привремената комисија за следење на медиумското претставување е достапна на следниот линкAccessibility

Accessibility