2017 година

Извештаи од спроведени надзори/Изречени мерки опомена

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје  – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

– Редовен програмски надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје  – (прекршување на член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Импресум, jавност во работата на издавачите на медиуми

– Редовен административен надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (прекршување на член 14 од Закон за медиуми) – 22.11.2017

– Редовен административен надзор – ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017

Начела за вршење на дејноста

– Вонреден програмски надзор –  ТВ Телма ДООЕЛ Скопје – (член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 11.04.2017

 Accessibility

Accessibility