2017 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Заштита на малолетни лица

– Контролен програмски надзор Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 22.12.2017

Употреба на јазик; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Контролен програмски надзор Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис  МРТ 2 – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 21.12.2017

– Редоен програмски надзор  Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2 – член 50 став 3, член 52, член 93 и 94 од ЗААВМУ – 11.09.2017

Oбврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис  МРТ 2 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 21.12.2017

Импресум; информации достапни до корисницитe; идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз Македонска Радиотелевизија – Втор програмски сервис МРТ 2 – член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ  – 11.09.2017

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор Македонска Радиотелевизија Втор програмски сервис МРТ 2 – член 64, член 90, член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ – 11.09.2017

– Редовен програмски надзор врз Македонска Радиотелевизија МРТ 2 – член 64 став 3 од ЗААВМУ – 11.09.2017

 Accessibility

Accessibility