2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Нова (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) 22.11.2017

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Нова ( член 64 став 3, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; Емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Нова ( член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Нова (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Надзори над изборното медиумско претставување:

– Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Нова член 75ѓ став 1 од Изборниот законик – 30.10.2017

– Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на ТВ Нова – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик – 03.10.2017)

Oбврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од програмски надзор врз ТВ Нова – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 11.09.2017

– Извештај од програмски ндзор врз Телевизија Нова – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 11.09.2017

Начела

– Извештај од вонреден надзор врз програмскиот сервис на ТВ Нова –(член 61 од ЗААВМУ) – 11.09.2017

– Извештај од вонреден надзор врз програмскиот сервис на ТВ Нова – (член 61 од ЗААВМУ) – 11.09.2017

– Извештај од вонреден надзор врз програмскиот сервис на ТВ Нова – (член 61 став 1 од ЗААВМУ) – 11.09.217

– Извештај од вонреден надзор врз програмскиот сервис на ТВ Нова – (член 61 став 1  од ЗААВМУ) – 11.09.217

Извештај од вонреден надзор врз ТВ Нова – (член 61 став 1 алинеја 9 од ЗААВМУ) – 05.05.2017

Изречени мерки:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка-опомена на ТВ Нова – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 04.12.2017Accessibility

Accessibility