2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје  (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје (член 64 став 3, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3, член 53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје  (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2017

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување –  ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје  (член 76 став 2 од Изборниот законик)  – 21.10.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје  (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 07.10.2017Accessibility

Accessibility