2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

–  Редовен програмски надзор Наша ТВ ДООЕЛ Скопје– (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 и  член 94  од ЗААВМУ) – 22.12.2017

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2017

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор Наша ТВ ДООЕЛ Скопје  – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 21.12.2017

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 64; член 90; член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 21.12.2017

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 14.07.2017

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 14.07.2017Accessibility

Accessibility