2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 50 став 3; членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101; член 52; член 93 од и  94 ЗААВМУ) – 22.12.2017

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 14 од Законот за медиуми; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2017

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 21.12.2017

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 64; член 90; член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 21.12.2017

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – член 77 став 2 од Изборниот законик – 04.10.2017

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – член 77 став 2 од Изборниот законик – 04.10.2017

Начела

– Извештај од вонреден програмски надзор врз работата на ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 61 од ЗААВМУ) – 16.05.2017

 Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен програмски надзор врз работат на 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 14.07.2017

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 14.07.2017Accessibility

Accessibility